اصول شش گانه T. C. C يا ارتباطات

اصول شش گانه T. C. C  يا ارتباطات اين شش اصل به صورت زير بيان مي شوند: 1- جهت يابي نياز هاي مشتري توجه به نيازهاي مشتري و انتظارات احتمالي مشتريان راضي، بر پايه بهبود محصولات، معرفي محصولات تازه در بازار و بررسي واكنش هاي مشتريان، ضروري است . اين مهم، تنها زماني امكان پذير […]