بازاریابی قطعات خودرو- بازاریابی و فروش لوازم یدکی خودرو | بازاریابی درصنعت قطعات یدکی خودرو

ارائه یک چارچوب برنامه ریزی بازاریابی درصنعت قطعات یدکی خودرو حسن شوندی –رامک روانبخش  چکیده مقاله: دراین مقاله یک چارچوب برنامه ریزی بازاریابی دربازارقطعات یدکی خودرو پیشنهاد می گردد.برنامه ریزی بازاریابی دردو مرحله استراتژیک وتاکتیکی درهرصنعت خاص می بایست انجام گردد.ارائه یک الگوی منحصربفرددرهرصنعت می تواندبرای شرکت ها وسازمانهای فعال درآن صنعت بسیارمفیدواقع گردددراین مقاله ابتدا […]