marketing,branding,sales,negotiation
ادامه مطلب

موانع بهره‌وري کارکنان و کارگران

موانع بهره‌وري در نظام اداري……………………………………………………………………………………………………… 11 1- ضعف مديريت:…………………………………………………………………………………………………………………….. 11  2- نيروي انساني غيرمتخصص: …………………………………………………………………………………………………. 11 3- عدم وجود سيستم ارزشيابي مناسب كاركنان……………………………………………………………………………… 11  4- عدم وجود انگيزه كاري در كاركنان:…………………………………………………………………………………………. 11  5- حاكم بودن روحيه منفعت طلبي فردي:………………………………………………………………………………………. 11 6- كم‌كاري:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11  7- «رانت»هاي مختلف………………………………………………………………………………………………………………. 11 8- مشغله زياد كاري مديران: ……………………………………………………………………………………………………… 12 9- […]

ادامه مطلب

علت کاهش فروش نمایندگان؟

چرا نمایندگان ما نمی فروشند؟ چرا با وجود آنکه برخی از شرکت ها درصدی از هدف گذاری های واحد فروششان را در ابتدای سال مبتنی بر فروش نمایندگان خود در نظر می گیرند،اما در پایان سال این درصد محقق نمی گردد؟ ⬅️اگر در فروش سازمانی واحد نمایندگان وجود دارد؛ مطالب ذیل برایتان مفید است: 1. […]