انواع فروشندگان از رویکردهای مختلف

انواع فروشندگان از رویکردهای مختلف 1-فروشندگان تخفیفی فروشندگانی هستند ، که چنانچه کالا تخفیف داشته باشد می فروشند و اگر نداشته باشد نمی توانند بفروشند. 2-فروشندگان جایزه محور اگر محصول جایزه داشته باشد می فروشند اگر نداشته باشد نمی فروشند یا کمتر اهمیت می دهند. 3-فروشندگان برند محور اگر محصول برند باشد فروش خوبی دارند […]