راهكارها و مشكلات بازاريابي بين المللي

  راهكارها و مشكلات بازاريابي بين المللي     بهار 1391 فهرست مطالب عنوان………….صفحه مقدمه. 1 تعريف بازاريابي  بين المللي.. 1 حيطه عم بازارياب  بين المللي.. 4 عوامل قابل كنترل. 4 عوامل غير قابل كنترل خارجي.. 5 رموز موفقيت  در بازارهاي بين المللي.. 6 تجارت بين المللي.. 9 نظريه هاي اقتصاد  بين المللي.. 10 نظريه […]