marketing,branding,sales,negotiation
برای دریافت کامل مطالب برخی از مقالات به نشریات مهندسی تبلیغات، مدیریت بازاریابی و تبلیغات، تبلیغات، روزنامه سرمایه، نشریه توسعه مهندسی بازار، نشریه تدبیر، اقتصاد ایران، ماهنامه بازاریابی و …. مراجعه شود……….البته سعی می شود پس از چاپ مقالات در نشریات و کسب اجازه از مدیران مسئول آنها به طور کامل در وبلاگ قرار بگیرند.

رزومه علی خویه ۲۰۰۷

http://alikhooyeh.blogfa.com/page/resumecv.aspx

وبلاگ فارسی:

www.alikhooyeh.blogfa.com

وبلاگ انگلیسی:

www.alikhooyeh.blogspot.com

 ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

  

 

 

روزنامه شماره ۷۲۴ روز دوشنبه نهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ صفحه ۱۳

گفت وگو با يكي از مولفان كتاب،

مهندس علي خويه

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

تكنيك ها و تاكتيك هاي تبليغات
گفت وگو از: احمد آخوندي، محسن جاويد مؤيد– تكنيك ها و تاكتيك ها تازه ترين اثر انتشارات سيته است كه با تيراژ 2000 نسخه چاپ و توزيع شده است. احمد روستا (عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي) و مهندس علي خويه (از صاحب نظران تبليغات) مولفان اين كتاب هستند. تكنيك ها و تاكتيك ها به گفته مولفان آن بر آن است تا برخي شركت ها را از تكرارها و تقليدهاي تبليغاتي خلاص كند. همچنين كوشيده است شركت ها با تكنيك ها و تاكتيك هايي آشنا شوند تا بتوانند تبليغات برتر و موثري داشته باشند. در باور اين مولفان، اگر بپذيريم كه «انسان بدون تبليغ زنده است اما زندگي نمي كند»، اين كتاب كمك خواهد كرد كه بهتر تبليغ كنيم تا بهتر زندگي كنيم. آنچه در پي مي آيد پرسش و پاسخي است با مهندس علي خويه. در اين گفت وگو به تمايز تكنيك و تاكتيك، همچنين تفكر تكنيكي و تاكتيكي در تبليغات و نمونه هايي از تاكتيك تبليغات خوشه اي اشاره شده است كه مي خوانيد.***
+ درباره تكنيك و تاكتيك صحبت كنيم. تفاوت تكنيك ها و تاكتيك هاي تبليغاتي در چيست؟
تكنيك اصطلاحي است كه حوزه اي كوچك و دروني را در بر مي گيرد ولي تاكتيك مربوط به حوزه اي وسيع تر و بيروني است. براي نمونه «تكنيك هاي مديريت» با «تاكتيك هاي مديريت» تفاوت دارد؛ يك مدير براي كنترل كارمندان خود (حوزه محدود دروني) تكنيك هايي دارد ولي براي كنترل شركت خود در ميان رقبا (حوزه وسيع تر بيروني) تاكتيك هاي خاص خود را اجرا مي كند. در تعريفي ديگر مي توان گفت كه تاكتيك، معمولا با اهداف بلندمدت و تكنيك با هدف هاي كوتاه مدت سروكار دارد.
+ ممكن است بيش تر توضيح دهيد.
به طور كلي مي توان تفاوت تكنيك و تاكتيك را در مواردي چون معنا، نوع تفكر، اهداف و كاربرد بررسي كرد؛ همچنين مي توان اين تفاوت را اين گونه عنوان كرد كه تاكتيك با فضاي بيروني شركت، سازمان، يا شخص مرتبط است ولي تكنيك بر فضاي دروني تر و شخصي تر تاكيد دارد. همچنان كه در تكنيك توانايي هاي فردي و شخصي بسيار دخيل است ولي در تاكتيك بايد توانايي هاي جمعي و گروهي را نيز مدنظر قرارداد. اجازه بدهيد براي درك بهتر اين دو مفهوم، آن ها را در قالب جدولي با هم مقايسه كنيم (جدول شماره 1).
+ به مقوله «تفكر» اشاره كرديد، تعريف تفكر تكنيكي و تاكتيكي در عرصه تبليغات چيست؟
برخي محققان تفكر را فرآيندي مي دانند كه تجربه هاي گذشته فرد را سازمان مي دهد؛ مثلاً ونيتاك (W.Edgar Vinaeke)، در كتاب روانشناسي تفكر، تفكر را چنيني تعريف مي كند: «تفكر، سازمان دادن و تجديد سازمان در يادگيري گذشته، به منظور استفاده در موقعيت فعلي است.» از سويي ديگر، گروهي از محققان جريان تفكر را شامل مراحلي مي دانند كه هر فرد با طي اين مراحل در جريان تفكر قرار مي گيرد. جان ديويي (John Dewey) از جمله كساني است كه چنين عقيده اي دارد و معتقد است تفكر اساسي و واقعي تنها با طي اين مراحل ممكن است.
+ ممكن است مثالي بزنيد.
براي نمونه به تيم هاي فوتبال بزرگ خارجي نگاهي بيندازيد؛ در اين تيم ها علاوه بر مربي و سرپرست تيم، متخصصاني فقط بر تاكتيك و تكنيك تيم تمركز داشته و هدايت تاكتيكي و تكنيكي تيم را عهده دار مي شوند. براي نمونه تيم فوتبال برزيل بيش تر تكنيكي است در صورتي كه تيم ايتاليا تاكتيكي است. در بازاريابي و تبليغات نيز مي توان شركت ها را به اين دو دسته تقسيم كرد. مثلاً شركت پپسي بيش تر تكنيكي است ولي كوكاكولا تاكتيكي عمل مي كند يا مايكروسافت شركتي تكنيكي ولي آي بي ام شركتي تاكتيكي محسوب مي شود.
+ با اين مثال هايي كه زديد، به نظر مي آيد اجراي همزمان تكنيك و تاكتيك، همانند دو قطب همنام آهنرباست و با هم شدني نيست.
نه، اين طور نيست. گاهي اوقات تكنيك و تاكتيك لازم و ملزوم يكديگرند و همراه با هم است كه نتيجه ثمربخشي نصيب فرد يا سازمان مي كنند.
جان كاتر (Jun Cutter)، در كتاب رهبري كارآفرين، يكي از رموز موفقيت ماتسوشيتا، موسس پاناسونيك را توجه به تبليغات و اجراي آن ها همراه با تكنيك، تاكتيك و استراتژي هاي خلاقانه مي داند. ميراث ماتسوشيتا بسيار گران است. پس از جنگ جهاني دوم، او يكي از چهره هاي اصلي در هدايت معجزه اقتصادي ژاپن بود. شركتي برپا كرد و ميلياردها نفر را صاحب لوازم خانگي و لوازم برقي مصرفي با نام پاناسونيك و نشان هاي ديگر كرد. پيش از مرگش، كم تر سازماني روي كره خاكي مشترياني بيش تر از او داشت. وي براي اجراي امور تبليغاتي خود همزمان به تكنيك ها و تاكتيك هايي متوسل مي شد كه باعث شگفتي تمام مديران زيردستش بود. ماتسوشيتا از ديدگاه هاي كاملا عجيب ومتفاوت به تبليغات پاناسونيك توجه مي كرد و براي نمونه از «بينش فلسفي» براي تبليغات بهره مي برد. تكنيك ها و تاكتيك هاي تبليغاتي ماتسوشيتا الهام گرفته از بسياري از علوم است به طوري كه تبليغات پاناسونيك با بهره گيري همزمان از اين ابزارها در زمان خود هميشه يك گام جلوتر از تبليغات ديگر شركت ها حركت مي كرد.
+ به كتاب باز گرديم، ممكن است نمونه اي از تاكتيك هاي تبليغاتي ذكر شده در كتاب را عنوان كنيد.
يكي از اين تاكتيك ها «تاكتيك تبليغات خوشه اي» است. خوشه هاي صنعتي به صنايع كوچك و متوسط توجه دارند. شايد بتوان گفت كه مطالعه و بررسي خوشه هاي صنعتي به شكل كنوني، تقريبا از سال 1990 و با مطالعه پورتر در مورد مزيت رقابتي كشورهاي مختلف تدوين و به مرور تكميل شده است.
كانون كارآفريني اسكاتلند، خوشه ها را « مجموعه اي از مشتريان، عرضه كنندگان، رقبا، نهادهاي پشتيباني از قبيل دانشگاه ها، مراكز آموزشي، تحقيقاتي، نهادي و امكانات زيربنايي» مي داند. دفتر همكاري توسعه اقتصادي در كاليفرنيا، خوشه هاي صنعتي را اين گونه تعريف مي كند: «گروهي از صنايع به هم مرتبط كه از طريق صادرات كالا و خدمات، موجب ايجاد ثروت در يك منطقه مي شوند.»
خوشه هاي صنعتي را به چند حالت مي توان درنظر گرفت؛ براي نمونه از آنجا كه موضوع خوشه هاي صنعتي به عوامل جغرافيايي، نهادي، سياسي و مزيت هاي منطقه اي وابستگي شديدي دارد، بنابراين در تبليغات نيز مي توان برنامه ها و سيستم هاي تبليغاتي را براساس موقعيت هاي جغرافيايي، نهادي، سياسي، و مزيت هاي منطقه اي اجرا كرد. براي نمونه تبليغ در شبكه هاي استاني با زبان هاي محلي مي تواند تبليغات خوشه اي براساس موقعيت جغرافيايي باشد.
مايكل پورتر كه يكي از سردمداران مفهوم خوشه صنعتي در جهان است، خوشه را اين گونه تعريف مي كند: «خوشه ها تمركز جغرافيايي شركت ها و نهادهايي با ارتباطات دروني در يك زمينه خاص هستند.» خوشه ها، آرايشي از صنايع و سايرنهادهاي مرتبط هستند كه در رقابت وجود آن ها اهميت دارد، براي مثال مي توان به تبليغات شركت هاي بزرگ دنيا اشاره كرد كه براي هر كشوري تبليغ خاص خود آن كشور را اجرا مي كنند.
+ و نمونه اي از تكنيك ها؟
اجازه بدهيد تكنيك حباب هاي تبليغاتي را بيان كنم. در ماه مارس سال 2000 ميلادي، يكي از كارآفرينان اينترنتي اعلام كرد كه مي خواهد سهامش را به عموم عرضه كند؛ شركتي كه فقط از يك وب سايت اطلاعاتي و يك برنامه كاري تشكيل مي شد نه بيش تر، كارآفرينان به موسسه استاندارد صنعتي اعتراض كردند كه چگونه شركتي مي تواند قبل از اين كه كاري را شروع كند، سهامش را به مردم بفروشد، اما اين موضوع مانع از آن نشد كه آن فرد از تلاش براي متقاعد كردن سرمايه گذاران جهت خريد 1/1 ميليون دلار سهام كه مبلغ هر سهم 9-7 دلار بود، دست بردارد…به بيان ديگر، با فناوري جديد، چه كسي به آن همه قواعد كهنه در تبليغات و بازاريابي سنتي و مدرن نياز دارد؟
+ به عنوان پرسش پاياني، چكيده اي از فصول يازده گانه كتاب «تكنيك ها و تاكتيك هاي تبليغات» را بيان كنيد.
در بخش اول با مزيت رقابتي تبليغات، بحث كتاب آغاز مي شود و پس از آن در بخش دوم به بررسي مفاهيم تاكتيك ها و تكنيك هاي تبليغاتي پرداخته مي شود.
بخش سوم به تاكتيك ها و تكنيك هاي زمان حاضر، يعني دنياي الكترونيك و تكنيك هاي فناوري اطلاعات مي پردازد و پس از آن در بخش چهارم، به طور مختصر مقوله خلاقيت و چند تكنيك اجرايي آن بررسي مي شود.
بحث كيش و مات شدن در شطرنج و تجارت، مقدمه توجه به مقوله اي به نام «ورزش و الهام از تكنيك هاي ورزشي و فكري براي تبليغات» است كه بخش پنجم كتاب مختصرا به آن مي پردازد. مقوله هنر در تبليغات و تكنيك ها و تاكتيك هاي الهام گرفته از آن با توجه به هنرهاي تجسمي و غيرتجسمي، در بخش ششم كتاب مطرح شده است.در بخش هفتم تكنيك ها و تاكتيك هاي مديريتي و بازرگاني در زمينه تبليغات و در بخش هشتم تكنيك ها و مدل هاي تبليغاتي كه بتوان از علوم مهندسي و مديريت استخراج كرد، مرور مي شود. در نهمين بخش كتاب بحث كوتاهي از تكنيك ها و مدل هاي آينده پژوهي ارايه مي شود و پس از آن در بخش دهم بررسي كوتاهي در مورد تبليغات پست مدرن انجام مي شود.
در بخش پاياني- يازدهم- نيز زمينه هاي ديگري كه بتوان از آن ها براي استراتژي ها، تاكتيك ها و تكنيك هاي تبليغاتي استفاده كرد، به عنوان راهي بي پايان فراروي محققان، مديران و پژوهشگران قرار مي گيرد.براي اطلاع بيش تر از اين كتاب مي توانيد به سايت www.citehpub.com مراجعه كنيد

 


 

سمینار و کارگاه  آموزشی اسپانسرینگ – تکنیک ها و مهارت های اسپانسر گیری

مدیریت بازاریابی  اسپانسرینگ

Sponsorship marketing management

By: Ali Khooyeh

مدرس: مهندس علی خویه

WWW.KHOOYEH.COM

WWW.ALIKHOOYEH.BLOGFA.COM

مدرس دانشگاه

 محقق مشاور و مجری برنامه ها و پروژه های بازاریابی تبلیغات ارتباطات و خلاقیت

مترجم و مولف 6 عنوان کتاب در زمینه بازاریابی فروش ارتباطات تبلیغات و خلاقیت

مهمان و کارشناس برنامه های صدا وسیما

عضو انجمن های ملی و بین المللی بازاریابی و تبلیغات

عضو هیات تحریریه نشریات اقتصادی بازرگانی و بازاریابی

با همکاری روانشناس بالینی، مولف و محقق روانشناسی و برنده چندین جایره ملی خانم فهمیه احمدی

سرفصل های دوره:

Ø     اصول و مفاهیم اسپانسرینگ

Ø     تکنیک ها و تاکتیک های اسپانسرگیری sponsorship techniques

Ø     روشهای اسپانسر گیری method of sponsoring

Ø     مهارت های لازم مدیریت اسپانسر skill of sponsoring

Ø     راهکارها و تکنیکهای مدیریت اسپانسر

Ø     فرایندهای اسپانسرگیریprocess of sponsoring

Ø     جلسات مذاکره اسپانسرینگ negotiation in sponsoring

Ø     فنون مذاکره در اسپانسرینگ

Ø     جلسات ارایه مطالب اسپانسرینگ

Ø     تشکیل تیم های اسپانسرینگ team sponsoring

Ø     مهارت های کار تیم اسپانسرینگ

Ø     تکنیک های نفوذ در بازارهای مشکل

Ø     کنترل و مدیریت طرف های مقابل اسپانسرینگ

Ø     نفوذ به کانالهای بازاریابی در اسپانسرینگ

Ø     بازاریابی رابطه مند در اسپانسرینگ

Ø     بازاریابی ویروسی در اسپانسرینگ virual marketing in sponsoring

Ø     اسپانسرینگ و اسپانسرگیری خلاق در صنایع مختلف

Ø     نمایش فیلم و عکس

Ø     اجرای کارگاه کارگروهی

Ø     آزمون ها و چک لیست های اسپانسرگیری

Ø     زبان بدن و شیوه های گفتار ورفتار ویزیتورها و بازاریاب های اسپانسرگیری

Ø     مدیریت زمان در مدیریت اسپانسرگیری time sponsoring management

Ø     تکنیک های پیگیری و ارزیابی جلسات اسپانسرگیری

مصاحبه مجله خلاقیت با علی خویه و فهیمه احمدی

با سلام به خوانندگان محترم مجله پنجره خلاقیت

مدت ها بود که دنبال فرصتی بودیم که با آقای علی خویه از….

برچسب‌ها: مصاحبه علی خویهگفت و گو با علی خویه در مجله خلاقیتآشنایی با علی خویهمعرفی علی خویهاستاد بازاریابی
ادامه مطلب

با سلام به خوانندگان محترم مجله پنجره خلاقیت

مدت ها بود که دنبال فرصتی بودیم که با آقای علی خویه از اساتید و مجریان حوزه بازاریابی خلاق، فروش، برند، تبلیغات و خلاقیت مصاحبه ای در مجله داشته باشیم و از نظرات و نوشته های ایشان در مجله استفاده کرده و مشاور دائمی خوانندگان مجله ما باشند.در طی تماسی که با ایشان داشتیم  در یک فرصت پیش آمده، ایشان بعد از یکی از برنامه های خود، در صدا و سیما به دفتر مجله آمدند و بهانه ای شد تا ما با ایشان و همسرشان مصاحبه ای داشته باشیم. این دوزوج علاوه بر همکار بودن چندین کتاب نیز با همدیگر به چاپ رسانده اند .

در ادامه، بخش اول مصاحبه ما با آقای  علی خویه و همسرشان ارایه می گردد تا از شماره بعد با مصاحبه ها مقالات و کتاب های ایشان بیشتر آشنا شویم.

مجله خلاقیت : ضمن خوش آمد گویی ، لطفا خودتان را برای خوانندگان مجله معرفی کنید.

خانم: فهیمه احمدی هستم. روانشناس و مدرس دوره های مختلف….فوق لیسانس روان شناسی بالینی دارم  و چند مدرک معتبر زبان. از سال ها پیش یعنی وقتی نوجوان بودم، نویسندگی می کردم و در حال حاضر 4 کتاب منتشر شده و ده ها آثار چاپ شده در مجلات و نشریات مختلف دارم….در حال حاضر علاوه برترجمه و  نویسندگی ، تدریس مباحث مرتبط با روانشناسی اصول و فنون مذاکره، بازاریابی،  روانشناسی فروش و زبان انگلیسی دارم و مدیر دپارتمان تحقیقات بازاریابی و منشور مدیریت ایران و مجری برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با بازاریابی روانشناسی فروش و تبلیغات و برند هستم.

آقا: علی خویه هستم…مدرس دانشگاه، مشاور بازاریابی، برند، فروش و تبلیغات، مولف و مترجم 10 عنوان کتاب تخصصی کاربردی و مرجع و منبع تدریس در دانشگاه های ایران، دو کتاب از کتاب های من به عنوان منبع تدریس در دانشگاه های ایران مورد استفاده واقع می گردد. عضو انجمن های ملی و بین المللی مرتبط  و  مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما هستم. بیش از 450000 نفر ساعت دوره های آموزشی، سمینار، سخنرانی، کارگاه آموزشی در شرکت های معتبر داخلی و خارجی برگزار نموده ام و مشاور برخی شرکت های معتبر بوده ام. از 18 سالگی در  امور و کارهای اجرایی بوده ام و سمت های مختلفی اجرایی را تجربه کرده ام.

مجله خلاقیت: آقای خویه لطفا از تجربیات اجرایی خود توضیح دهید. چون خیلی از مخاطبان وقتی با کسی آشنا می شوند که کتابی چاپ یا تالیف نموده است یا تدریس میکند، فکر می کنند که شاید تجربه اجرایی نداشته باشد اما یکی از ویژگی های شما این است که درگیر امور اجرایی بوده اید.

خویه : وقتی کودک بودم پدرم  یک سوپرمارکت داشت. ایشان تعریف می کند که چهار دست و پا که بودی داخل مغازه می آَمدی و آنجا را بهم می ریختی. از کودکی با مشتری، قیمت، مذاکره و عوامل بازاریابی و فروش سرکار داشتم و تفریح و تمام وقت اضافه من بعد از مدرسه، در مغازه پدرم می گذشت. حتی گاهی تا شب های دیر وقت آنجا بودم. همیشه سعی می کردم یادبگیرم. از تمامی کسانی که به مغازه ما می آمدند به گرمی استقبال می کردم.  همیشه عواملی که باعث فروش زیاد می شد را تجربه می کردم. بهترین درسهای بازاریابی و فروش را به شکل کاملا کاربردی در فروشگاه پدرم به شکل عملی تجربه کردم طوری که کمی که بزرگتر شدم ویترین خوبی برای مغازه درست کردم و خودم گرداننده مغازه و فروشگاه بودم. اما کارهای هنری نیز انجام می دادم من از کودکی به هنر، بازاریابی، تبلیغات و فروش علاقه داشتم و کار می کردم و به سخت کار کردن اعتقاد داشتم چون وقتی کار می کردم دستم در جیب خودم بود. از 8 سالگی تابستان ها جدا از پدر و مادرم در کارخانه های دایی خودم به کارهای صنعتی و تولیدی نیز می پرداختم. از آنجا با صنعت، تولید،  اصول مدیریت و کارآفرینی آشنا شدم  من از 18 سالگی از خانواده خود کاملا مستقل شده و خودم زندگی خودم را گردانیده ام. هم کار کرده ام هم تحصیل و تدریس . سال ها مشغول به امور بازاریابی، ویزیتوری، فروش، هنر و تبلیغات بودم . یادم می آید در دوران دانشگاه مواقعی که کلاس نداشتم، گاهی شبانه روزی به شدت به اجرای کارهای هنری و فروش مشغول بودم. شاید باورتان نشود که من در دوره ای نقاش دیواری بودم؛ کارهای گرافیکی می کردم و چندین نمایشگاه نقاشی بزرگ برگزار نمودم حتی در رشته پژوهش هنر رتبه 18 کل کشور در کنکور کارشناسی ارشد شدم و شاید باورتان نشود که من هنوز موتور ویزیتوری و فروشندگی خود را به یادگار نگه داشته ام و موتور سوار خوبی هستم چون یک دوره ای از زندگیم یک فروشنده حضوری بوده ام. هنر و بازاریابی و فروش مقوله هایی  بودندکه من به شدت با آنها درگیر بودم و همه اینها از لطف خداوند بزرگ است.

مجله خلاقیت: پس دلیل این که خلاقیت وارد زندگی شما شده است و تدریس دوره های خلاقیت را انجام می دهید و بازاریابی و فروش خلاق را ترویج و تدریس می کنید به این دلیل است که شما مدتی در وادی هنر بوده اید؛ درست است؟

خویه : بله همین طور است هنر سرچشمه جوشان خلاقیت است وهنرمند باید خلاق باشد من در دنیای هنر با خلاقیت یک ارتباط عمیق ذهنی و قلبی برقرار نمودم که آینده من را متحول نمود. ارتباط من با دانشگاه های هنر و فضاهای هنری باعث شد که خلاقیت و هنر را در بازاریابی فروش و تبلیغات آمیخته نمایم.

مجله خلاقیت:اولین کتاب خود را چه موقعه به چاپ رساندید؟

خویه : به مساله خوبی اشاره کردید . من با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی  به سربازی رفتم و افسر وظیفه بودم.  اما محل خدمت من در دانشگاه امام حسین بود. یک جای علمی و نظامی که بسیار دوست داشتم. چون سطح زبان انگلیسی من خیلی خوب بود و از دوران دبیرستان زبان انگلیسی کار کرده بودم در دوران خدمت سربازی، مسول لابراتوار زبان دانشگاه شدم و باید 18 ماه به زور و اجبار در لابراتوار زبان زندگی و کار می کردم. اما به قول یک متفکر بزرگ هر تغییری یک فرصت است و انسان های موفق از تهدید ها و زندانها بهترین فرصت ها و قصر ها را می سازند. دوران خدمت سربازی در لابراتوار زبان،  باعث شد من تافل خود را دریافت کنم و با زبانهای آلمانی و فرانسه آشنا شوم. علاوه  بر این از فرصت خود استفاده کرده و اولین کتاب خود را آنجا تالیف وترجمه نمایم. قصه اولین کتاب من از آنجا شروع شد که من چندین سال تجربه هنری داشتم ولی دردانشگاه رشته بازرگانی و بازاریابی تجصیل کرده بودم دنبال پیوند این دو بودم؛ چه چیزی می توانست این دو را به هم پیوند دهد؟ بله تبلیغات و برند؛ چیزهایی که پیوند دهنده بازاریابی فروش وهنر می باشد به همین دلیل اولین کتاب خود با نام سبکهای تبلیغات را با همکاری دکتر محمود محمدیان دوست و استاد بسیار عزیزم که انصافا خدمات بزرگی به جامعه تبلیغاتی ما کرده است به چاپ رساندم. دکتر محمدیان از اساتیدی است که با بینش و نگرش بسیار خوب خود در پرمحتوا کردن این اثر بسیار مرا یاری کردند و من ازهمین جا از این استاد بزرگ قدردانی و تشکر می کنم . این کتاب در جشنواره خوارزمی معرفی شد  و مورد استقبال زیادی قرار گرفت و ترجمه آن در دانشگاه های معتبر دنیا مورد بهره برداری قرار گرفت.

مجله خلاقیت: پس خدمت سربازی باعث خیر و برکت برای شما شده است.

خویه : بله همین طور بود.

مجله خلاقیت:جناب آقای  خویه به نظر می رسد که کتابهای شما با کارهای اجرایی شما در هم آمیخته شده است درست است؟

خویه : بله دقیقا. شاید یکی از مهمترین ویژگی  های من این باشد که در حین درگیری با امور اجرایی به تالیف و ترجمه کتاب مشغول هستم که این عامل باعث می شود که نوشته های من طعم و بوی اجرا را داشته باشد.

مجله خلاقیت: بعد از خدمت سربازی کجا مشغول به کار شدید و کتاب های بعدی خود را چگونه چاپ کردید؟

خویه : من سعی می کنم تا کاری راتجربه نکرده باشم و به شکل اجرایی از نزدیک آشنا نشده باشم؛ درباره اش ننویسم. تمامی آثار من با امور اجرایی من عجین شده است بعد از سربازی در شرکت های تبلیغاتی معتبر ایران به عنوان کارشناس، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر رسانه و مدیر بازاریابی مشغول به کار شدم و از همین جا دومین کتاب خود را با همکاری استاد و پدر عزیز خود جناب آقای دکتر احمد روستا به چاپ رساندیم به نام تاکتیک ها و تکنیهای تبلیغات بازاریابی

این کتاب مشترک من و دکتر روستا هم اکنون به عنوان منبع تدریس در دانشگاه های ایران مورد استفاده قرار گرفته و بسیار مورد توجه است و فکر می کنم هم اکنون به چاپ چهارم یا پنجم رسیده باشد.

این کتاب درواقع دایره المعارفی از تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغاتی است یکی از اساتید می گفت این کتاب در واقع« انجیل تبلیغاتی» است و به همین دلیل کمتر کانون  تبلیغاتی می شناسم که این کتاب را نداشته باشد و بیشتر پژوهشگران و علاقمندان عرصه تبلیغات، از این کتاب در کمپین های تبلیغاتی خود و حتی در اجرای امور تبلیغاتی در شرکت ها وبرندهای معتبر از آن استفاده می کنند.

با چاپ این کتاب با استاد عزیز، دکتر روستا، آنقدر ایشان استاد دوست داشتنی و محبوبی بودند که من دو کتاب دیگر را هم با همکاری ایشان به نام های مهندسی ذهن و ان ال پی و مدیریت استراتژیک تبلیغات را به چاپ رساندیم؛ آقای دکتر روستا، حق پدری به من دارند ومن هر وقت که دلم می گیرد سراغ ایشان می روم و ایشان با راهنمایی و سخنان حکیمانه خود به من آرامش می دهد.

مجله خلاقیت:خانم احمدی شما از گذشته خود کمی به ما تعریف کنید؟ خانم احمدی شما به رشته همسرتان علاقه دارید؟ آشنایی شما با مباحث بازاریابی ، فروش و غیره به چه زمانی بر می گردد؟

خانم احمدی: بله من به رشته همسرم علاقه دارم، چون من از کودکی در خانواده بازاری بزرگ شده ام پدر و برادران من از تاجران بازار هستند و در بازار تهران مشغول به امور فروش، بازرگانی و بازاریابی هستند چون من از کودکی در یک خانواده ای بزرگ شدم که بازاری بوده اند دور از این مسائل نبوده ام اما به دلیل آنکه  من از دوران کودکی زبان انگلیسی کار کرده و مسلط به زبان انگلیسی بودم قبل از ازدواجم امور بازرگانی خارجی برادرم را انجام می دادم و بیشتر مکاتبات و مکالمات خارجی برادرم را من انجام می دادم و به همین دلیل درگیر امور اجرایی بازرگانی بوده ام . رشته تحصیلی من در دانشگاه روانشناسی بوده.  می دانید فکر می کنم روانشناسی  ارتباط نزدیکی با موفقیت در فروش ، بازاریابی موفق ، مذاکره ی تجاری موفق و …دارد…رشته ی همسرم خیلی دور از اصول روانشناسی نیست…. در واقع بخش مهمی از فروش و بازاریابی روانشناسی است چون در بازرگانی و فروش شما با مشتریان سرو کار دارید و مشتری ها انسان هستند و هر انسان رفتاری دارد پس چون با انسان سرو کار دارد حتما روانشناسی هم یکی از مباحث کاربردی بازاریابی و فروش است که ارتباط محکم و عجینی با آن دارد.

– مجله خلاقیت:تمایلی ندارید در حوزه ی تخصصی رشته ی خودتان کتاب تالیف کنید؟

خانم احمدی:البته….خیلی دوست دارم در حوزه روانشناسی،  کتابی ترجمه کنم. به خصوص در زمینه ی موضوع پایان نامم یعنی روانشناسی مثبت که تقریبا توی این چند سال اخیر به آن توجه خاصی شده و یکی از رویکرد های پر طرفدار در روانشناسی است….من خیلی دوست دارم در حوزه ی زیر مجموعه های روانشناسی مثبت یعنی شادکامی، امید ، سلامت روان و مباحث این چنینی کتابی تالیف یا ترجمه کنم. در حال حاضر دنبال فرصتی می گردم تا این خواسته را عملی کنم….

مجله خلاقیت:جناب آقای خویه درباره کتاب مدیریت استراتژیک تبلیغات و مهندسی ذهن وان ال پی خود توضیح دهید.

خویه: در واقع کتاب های اینجانب دغدغه های من در کارهای اجرایی بود که انجام می دادم من در شرکت های تبلیغاتی کار می کردم که اصلا مشاوران استراتژیک خوبی برای برندهای معتبر نبودند در واقع در کمپینهای تبلیغاتی خود فقط به فکر پول و بودجه بودند تا اثربخشی، کتاب مدیریت استراتژیک تبلیغات از کتاب هایی است که به طور جامع و استراتژیک محور به مساله تبلیغات می پردازد. د راین کتاب سعی شده است تا به مجریان و پژوهشگران و دست اندرکاران تبلیغات راه هایی ارایه گردد تا یک تبلیغات اثربخش داشته باشند و در کمیپن نویسی های خود، به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های عوامل تبلیغات توجه کنند تا بودجه های تبلیغاتی را بیهوده صرف ننمایند. امیدوارم در فرصتی بتوانم خلاصه ای از این کتاب ها را به خوانندگان گرامی، ارایه نمایم این کتاب با توضیح فرایند مدیریت استراتژیک تبلیغات به شکل کاربردی، اجرای مدیریت استراتژیک را در تبلیغات توضیح و تشریح می کند.

در یک دوره ای از کارهای اجرایی تبلیغاتی خود، با کمپین برند سازی شرکت معتبری سرو کار داشتیم که با ذهن مخاطبان درگیر بودیم و باید کمپین تبلیغاتی ما می توانست ذهن قدیمی مخاطبان را تغییر و الگوسازی نماید از همین جا با ان ال پی و مهندسی ذهن آشنا شدم و این کتاب را به بازار عرض نمودیم. مهندسی ذهن مخاطبان از مهمترین عملیات یک برنامه تبلیغاتی است در واقع با مهندسی ذهن مخاطبان می توان به راحتی به ذهن مخاطبان نفوذ کرده و برنامه های برندسازی، فروش و بازاریابی را انجام داد. چیز هایی که امروزه تحت عنوان بازاریابی عصبی مطرح می شود در واقع بر پایه همین مسائل مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی فروش و تبلیغات است.

من با اجرای امور تبلیغاتی و برندسازی و بازاریابی برای شرکت های معتبر تجربیاتی بدست آوردم که وظیفه خود می دانستم آنها را از طریق کتابهایم انتقال داده باشم.

برای خدمت به برندهای کشورم کتابی به نام مدیریت برند تالیف وترجمه کردیم

که آن هم به نوبه خوب کتاب کاربردی و خوبی است

…..

 

 

 

مصاحبه مجله کارافرین و سایت اتاق فکر تجارت ایران با علی خویه

علی خویه هستم…مدرس دانشگاه، مشاور بازاریابی، برند، فروش و تبلیغات، مولف و مترجم 10 عنوان کتاب تخصصی کاربردی و مرجع و منبع تدریس در دانشگاه های ایران، دو کتاب از کتاب های من به عنوان منبع تدریس در دانشگاه های ایران مورد استفاده واقع می گردد. عضو انجمن های ملی و بین المللی مرتبط  و  مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما هستم. بیش از 450000 نفر ساعت دوره های آموزشی، سمینار، سخنرانی، کارگاه آموزشی در شرکت های معتبر داخلی و خارجی برگزار نموده ام و مشاور برخی شرکت های معتبر بوده ام. از 18 سالگی در  امور و کارهای اجرایی بوده ام و سمت های مختلفی اجرایی را تجربه کرده ام.

وقتی کودک بودم پدرم  یک سوپرمارکت داشت. ایشان تعریف می کند که چهار دست و پا که بودی داخل مغازه می آَمدی و آنجا را بهم می ریختی. از کودکی با مشتری، قیمت، مذاکره و عوامل بازاریابی و فروش سرکار داشتم و تفریح و تمام وقت اضافه من بعد از مدرسه، در مغازه پدرم می گذشت. حتی گاهی تا شب های دیر وقت آنجا بودم. همیشه سعی می کردم یادبگیرم. از تمامی کسانی که به مغازه ما می آمدند به گرمی استقبال می کردم.  همیشه عواملی که باعث فروش زیاد می شد را تجربه می کردم. بهترین درسهای بازاریابی و فروش را به شکل کاملا کاربردی در فروشگاه پدرم به شکل عملی تجربه کردم طوری که کمی که بزرگتر شدم ویترین خوبی برای مغازه درست کردم و خودم گرداننده مغازه و فروشگاه بودم. اما کارهای هنری نیز انجام می دادم من از کودکی به هنر، بازاریابی، تبلیغات و فروش علاقه داشتم و کار می کردم و به سخت کار کردن اعتقاد داشتم چون وقتی کار می کردم دستم در جیب خودم بود. از 8 سالگی تابستان ها جدا از پدر و مادرم در کارخانه های دایی خودم به کارهای صنعتی و تولیدی نیز می پرداختم. از آنجا با صنعت، تولید،  اصول مدیریت و کارآفرینی آشنا شدم  من از 18 سالگی از خانواده خود کاملا مستقل شده و خودم زندگی خودم را  گردانیده ام. هم کار کرده ام هم تحصیل و تدریس . سال ها مشغول به امور بازاریابی، ویزیتوری، فروش، هنر و تبلیغات بودم .یادم می آید در دوران دانشگاه مواقعی که کلاس نداشتم، گاهی شبانه روزی به شدت به اجرای کارهای هنری و  فروش مشغول بودم. شاید باورتان نشود که من در دوره ای نقاش دیواری بودم؛ کارهای گرافیکی می کردم و چندین نمایشگاه نقاشی بزرگ برگزار نمودم حتی در رشته پژوهش هنر رتبه 18 کل کشور در کنکور کارشناسی ارشد شدم و شاید باورتان نشود که من هنوز موتور ویزیتوری و فروشندگی خود را به یادگار نگه داشته ام و موتور سوار خوبی هستم چون یک دوره ای از زندگیم یک فروشنده حضوری بوده ام. هنر و بازاریابی و فروش مقوله هایی  بودندکه من به شدت با آنها درگیر بودم و همه اینها از لطف خداوند بزرگ است. من با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی به سربازی رفتم و  افسر وظیفه بودم.  اما محل خدمت من در دانشگاه امام حسین بود. یک جای علمی و نظامی که بسیار دوست داشتم. چون سطح زبان انگلیسی من خیلی خوب بود و از دوران دبیرستان زبان انگلیسی کار کرده بودم در دوران خدمت سربازی، مسول لابراتوار زبان دانشگاه شدم و باید 18 ماه به زور و اجبار در لابراتوار زبان زندگی و کار می کردم. اما به قول یک متفکر بزرگ هر تغییری یک فرصت است و انسان های موفق از تهدید ها و زندانها بهترین فرصت ها و قصر ها را می سازند. دوران خدمت سربازی در لابراتوار زبان،  باعث شد من تافل خود را دریافت کنم و با زبانهای آلمانی و فرانسه آشنا شوم. علاوه  بر این از فرصت خود استفاده کرده و اولین کتاب خود را آنجا تالیف وترجمه نمایم. قصه اولین کتاب من از آنجا شروع شد که من چندین سال تجربه هنری داشتم ولی دردانشگاه رشته بازرگانی و بازاریابی تجصیل کرده بودم دنبال پیوند این دو بودم؛ چه چیزی می توانست این دو را به هم پیوند دهد؟ بله تبلیغات و برند؛ چیزهایی که پیوند دهنده بازاریابی فروش وهنر می باشد به همین دلیل اولین کتاب خود با نام سبکهای تبلیغات را با همکاری دکتر محمود محمدیان دوست و استاد بسیار عزیزم که انصافا خدمات بزرگی به جامعه تبلیغاتی ما کرده است به چاپ رساندم.

این کتاب در جشنواره خوارزمی معرفی شد  و مورد استقبال زیادی قرار گرفت و ترجمه آن در دانشگاه های معتبر دنیا مورد بهره برداری قرار گرفت. من سعی می کنم تا کاری راتجربه نکرده باشم و به شکل اجرایی از نزدیک آشنا نشده باشم؛ درباره اش ننویسم. تمامی آثار من با امور اجرایی من عجین شده است بعد از سربازی در شرکت های تبلیغاتی معتبر ایران به عنوان کارشناس، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر رسانه و مدیر بازاریابی مشغول به کار شدم و از همین جا دومین کتاب خود را با همکاری استاد و پدر عزیز خود جناب آقای دکتر احمد روستا به چاپ رساندیم به نام تاکتیک ها و تکنیهای تبلیغات بازاریابی این کتاب مشترک من و دکتر روستا هم اکنون به عنوان منبع تدریس در دانشگاه های ایران مورد استفاده قرار گرفته و بسیار مورد توجه است و فکر می کنم هم اکنون به چاپ چهارم یا پنجم رسیده باشد…

 

 

در زندگیم چند چیز برایم همیشه مهم بوده اول خدا ، خدا همیشه برایم اهمیت داشته و درهمه کارهایم او را در نظر داشتم و سعی کردم به تمامی تلاش هایم رنگ و بوی خدایی دهم

دوم خدمت به بنده های خدا و دیگران . شاید یکی از دلایلی که همیشه از دوران دبیرستان یک معلم بودم همین بوده که ا زیاد دادن به دیگران وکمک به دیگران لذت بردم

دوست دارم همیشه یاد دهم و یاد بگیرم دوست دارم یک کمک کننده باشم یک کسی که مفید باشد

دوست دارم همیشه یک فرد مفیدی باشم برا ی خودم برای جامعه و برای خانوادم و برای دیگران

دوست دارم همیشه کارهای بزرگی انجام دهم کارهایی که هم بی نظیر باشد و هم یکتا و یگانه

همیشه دوست دارم خلاق باشم و کارهای من تفاوتی با دیگران داشته باشد

همیشه در زندگی ام نهایت سعی خود را کرده ام که کسی را نرنجانم و کسی از دست من ناراحت نباشد ولی گاهی پیش آمده که طرف مقابل من اشتباه فکر کرده و مسیر را اشتباه رفته

به تمام دنیا به دید خوب نگاه می کنم

یک فرد مثبت نگر و مثبت اندیش هستم  و دوست دارم باشم

آرزوهای بسیار بزرگی دارم مثلا من در تالیفات خود کتابی تالیف کرده ام که اولین بار در ایران چاپ شده دوست دارم همینطور باشم کارهایی انجام دهم که اولین بار انجام  می شود اولین بار اتقاق می افتد

بزرگترین تفریح من کار بوده از دوران کودکی من از 6 سالگی کار کرده ام در زندگی ام هر کاری انجام داده ام چون تجربه کردن را خیلی دوست دارم از فروشندگی در خیابان ها گرفته تا کارگری و نقاشی از کارهای فنی گرفته تا کامپیوتری از منشی گری گرفته تا معلمی از مدیریت گرفته تا ویزیتوری از مغازه داری گرفته تا رانندگی

خلاصه تجربه کردن را خیلی دوست دارم و هیچ وقت از یادگرفتن و تجربه کردن سیر نمی شوم

یک از آرزوهای بزرگ من داشتن یک فروشگاه بزرگ است که طبق دانش و علم خودم آن را اداره کنم یک هایپر کاملا متفاوت و بی نظیر

یکی دیگر از آروزهایم سرمایه گذاری و داشتن سهام شرکت های موفقی است که خودم مشاورشان بودم یا خواهم بود

خیلی دوست دارم به دیگران کم کنم خدمت کنم به شرکت ها خدمت کنم

دوست دارم با دانش و تجربه ام فرد مفیدی برای کشورم باشم برای اقتصاد کشورم و مردمم

هر وقت که مشاور شرکتی بودم در ذات ونیت کارهایم خدمت به کارکنان و اقتصاد کشور بوده و هست در تدریس هایم هم همیشه به این فکر بوده ام که با دانش خودم خدمتی به دیگران داشته باشم. با کتاب هایم هم همیشه به این فکر بوده ام که این کتاب من میتواند به مردم خدمت کند یا خیر آیا این کتاب من توانسته مشکل یا مساله ای راحل کند

دوست دارم یک روزی به تمامی شرکت های ایرانی خدمت کرده باشم

دوست دارم روزی به تمامی شرکت های  کشورم توانسته باشم حتی ذره ای خدمت کرده باشم

دوست دارم دانش و تجربه خود را در اختیار تمامی شرکت ها قرار دهم

می خواهم روزی به ارزشمندترین فرد برای کشورم و دینم تبدیل شوم

من عاشق دانش و تجربه هستم همیشه تا کاری و چیزی راتجربه نکرده ام درباره اش کتابی ننوشته ام کتاب های من حاصل تجربیاتم بوده در همان حوزه