بازاريابي خدمات SERVICES MARKETING

بازاريابي خدمات SERVICES MARKETING ارزش خدمت فهرست مقدمه تعريف بازاريابي ويژگي هاي منحصر به فرد خدمات آمخته هاي بازاریابی خدمات مدل PROMPT برای مزیت خدمت مزیت خدمت و خدمت برتر الزامات یک سازمان خدماتی پویا عوامل مهم ممیزی خدمات معيارهای ارزيابی «نتيجه» و «تجربه» خدمت تعريف بازاريابي “تعريف انجمن بازاريابي آمريكا از بازاريابي“ انجام فعاليت […]