ابزارهای مدیریت موثر

    عنوان دوره آموزشی :        ابزارهای مدیریت موثر در آموزش های سازمانی بر اساس استانداردهای بین المللی          کد دوره :                                        پیش نیاز دوره :     آشنایی با TRAINING                   شرایط شرکت کنندگان : کارشناسان و مدیران آموزش   هدف کلی دوره : آشنایی با فرایندهای آموزش     هدف جزیی دوره : آشنایی با فرایندهای […]