اصول مدیریت و سرپرستی

  عنوان دوره آموزشی :        اصول مدیریت و سرپرستی          کد دوره :                                                     پیش نیاز دوره :     ندارد                                   شرایط شرکت کنندگان :  مدیران و سرپرستان   هدف کلی دوره : آشنایی با اصول و شیوه های نوین مدیریت     هدف جزیی دوره : آشنایی با اصول و شیوه های نوین مدیریت در حیطه دانشی […]