توصیه های ویژه زبان بدن

توصیه های ویژه زبان بدن کلیه کتابها در مورد زبان بدن نوشته شده اند اما در اینجا  به شما چند توصیه سریع و ثابت شده است که باید شروع به تمرین کنید: به ظاهر خود نگاه کنید و از خودتان بپرسید: آیا احساس اطمینان به خود را دارم؟آیا مطمئن به نظر میرسم؟ ظاهرم چه تغییری ایجاد کنم تا […]